ANNUAL GENERAL MEETING -GEORGE SQUASH CLUB / ALGEMENE JAARVERGARDERING – GEORGE MUURBALKLUB – 15 MAY 2019 @ 17:30

Hi all members / Hi alle lede,

See Notice attached regarding 2019 AGM / Sien aangehegde Kennisgewing i.v.m 2019 AJV.

Regards / Groete

Riaan Potgieter

Club President/Klubpresident